GDPR

INFORMARE GDPR PENTRU CLIENTII

MAER IMPORT EXPORT
 

Societatea, Societatea MAER IMPORT EXPORT SRL, avand sediul in Pantelimon, Str.Orizontului Nr.3,Ilfov (“Societatea” ), în calitate de operator de date cu caracter personal, se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor – denumit în continuare “GDPR”), cu legislația naționala în materia prelucrării datelor cu caracter personal și cu orice alte Decizii emise de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

1 – Informarea Clientului
În conformitate cu prevederile Art. 13 și/sau Art. 14 din GDPR, Clientul este în continuare informat cu privire la următoarele:

2 – Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului

2.1 - Tipuri de date cu caracter personal ce vor fi prelucrate
Clientul înțelege și ia la cunoștință faptul că Societatea colectează, prelucrează și stochează următoarele date cu caracter personal ale Clientului (“Date Personale”) în vederea desfășurării relației comerciale cu Societatea, cum ar fi:

2.1.1. Date personale:
nume și prenume Client, adresă domiciliu, telefon, număr și seria act de identitate, data și locul nașterii, CNP, cont IBAN, inclusiv documentația suport pe care sunt furnizate aceste date cu caracter personal;

2.1.2. Date de contact:
număr de telefon fix si/sau mobil, adresa de domiciliu si/sau de reședința, adresa de e-mail personala;

2.1.3. Date privind utilizarea a site-ul web şi a aplicaţiilor dezvoltate/achiziționate de SOCIETATE
Când accesați și utilizați website-urile SOCIETĂȚII, aceasta poate prelucra direct sau prin partenerii săi, date cu caracter personal precum:
o informaţii despre odispozitive pe care le-aţi folosit (producătorul, modelul şi sistemul de operare, adresa IP, tipul de browser şi identificatorii de dispozitive mobile); o cookies şi informaţii despre comportamentul de navigare online şi istoricul pe site-urile şi aplicaţiile dezvoltate/achiziționate de SOCIETATE, locaţia, şi alte informaţii specifice (cele prezentate pe site-urile altor societăți/parteneri);* *pentru detalii va rugam sa accesati Politica de utilizare cookie-uri(link)

2.2 – Scopurile în care sunt prelucrate Datele Personale și temeiul juridic al prelucrărilor
Societatea prelucrează datele personale ale Clientului, dacă este cazul, în următoarele scopuri:

2.2.1. În vederea încheierii și executării contractului de vanzare cumparare si/sau de prestări-servicii la care Clientul este parte.
Executarea contractului de achiziție de produse si administrarea relației cu clienții, precum si îndeplinirea obligațiilor legale, care includ operațiuni precum rezervare/vânzare/derulare comenzi/transport si livrări, garanții si service, derularea plaților, întocmirea documentelor financiar-contabile si creditarea pentru produsele achiziționate. Temeiul juridic ce sta la baza oricăror prelucrări de date in vederea realizării acestui scop este, după caz, furnizat de prevederile art. 6 alin. (1) lit. a), b), c) si f) din GDPR, respectiv consimțământul Clientului, executarea contractului, îndeplinirea obligațiilor legale si interesul legitim al SOCIETĂȚII.

2.2.2. În vederea efectuării plății de către Client.
Temeiul juridic pentru această prelucrare este furnizat de prevederile art. 6, alin. 1), lit. b) din GDPR, respectiv: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de furnizare de produse/prestare de servicii.

2.2.3. În vederea oferirii posibilității Clientului de a participa la anumite campanii de marketing cât și pentru a organiza și a permite Clientului participarea la concursuri sau alte programe sau campanii de marketing, sau pentru a acorda premii câștigătorilor acestor campanii inițiate de SOCIETATE.
Temeiul juridic pentru această prelucrare este furnizat de prevederile art. 6, alin. 1), lit. a) și f) din GDPR, respectiv prelucrarea se face ca urmare a obținerii consimțământului Clientului și/sau în vederea realizării unui interes legitim al SOCIETĂȚII.
Participarea Clientului la astfel de campanii este voluntară. Prin urmare, Clientul are posibilitatea de a alege daca ofera sau nu, date cu caracter personal, prin completarea formularelor de participare de pe site-ul web al SOCIETĂȚII sau prin completarea unor formulare similare prevăzute de regulamentele campaniilor promoționale/publicitare desfășurate, în magazine.

2.2.4. În scopul asigurării securității proprietății / spațiului SOCIETĂȚII și a bunurilor SOCIETĂȚII, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video.
Protectia bunurilor, persoanelor și spațiilor SOCIETĂȚII vizează prelucrarea de date cu caracter personal prin utilizarea dispozitivelor de monitorizare video, în cazul a spațiilor de achizitie din magazinele fizice ale SOCIETĂȚII sau în cazul efectuării vizitelor la sediul social al SOCIETĂȚII sau la sediile sale secundare. Temeiul juridic pentru această categorie de activități de prelucrare este furnizat de prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) si f) din GDPR, respectiv îndeplinirea unei obligatii legale și necesară în vederea realizării interesului legitim al SOCIETĂȚII.

2.2.5. Pentru a permite clienților utilizarea site-ului web al SOCIETĂȚII, crearea si utilizarea contul de client online si nu in ultimul rând în scopul menținerii sistemului informatic în stare de funcționare (de monitorizare a parametrilor optimi de funcționare a infrastructurii IT), de accesare de la distanță a terminalelor/echipamentelor IT în vederea asigurării funcționarii/întreținerii acestora sau de acces la o serii de funcții specifice (ex: listare documente de la distanță), de prevenire și/sau combatere a unor incidente de securitate și nu în ultimul rând de transfer de date sau informații intre diverse echipamente/terminale IT ale SOCIETĂȚII. Temeiul juridic pentru această prelucrare este furnizat de prevederile art. 6 alin. 1), lit. a) și f) din GDPR, respectiv: consimțământul clientului și interesul legitim al SOCIETĂȚII. În vederea realizării acestui scop, SOCIETATEA are posibilitatea de a implementa soluții IT specifice, proprii sau achiziționate de la alți dezvoltatori externi. Administrarea și mentenanța platformelor web deținute de SOCIETATE, care implică și utilizarea de cookies, astfel încât să asigurăm interactiuni rapide și facile între utilizatori și website.

2.2.6. Soluționarea cererilor, a întrebărilor, a sugestiilor sau a reclamațiilor Clientului.
Temeiul juridic pentru această categorie de activități de prelucrare este furnizat de art. 6 alin. (1) lit. a), b) si f) din GDPR, respectiv consimțământul Clientului, executarea unui contract sau efectuarea demersurilor necesare la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului si interesul legitim al SOCIETĂȚII, după caz.

2.2.7. Pentru a furniza Clientilor servicii post-achiziție legate de comenzile efectuate si/sau de produsele sau serviciile achiziționate, situații precum (cu titlu informativ, iar nu limitativ): soluționarea oricăror cereri de anulare a comenzilor sau soluționarea oricăror probleme legate de executarea comenzii, returnarea produselor în baza prevederilor legale aplicabile privind vânzarea la distanță (in cazul Maer Import Export, cu aplicabilitate limitata doar in cazul vanzarilor online) și rambursarea contravalorii acestora, solutionarea oricaror reclamatii/sesizari legate de produsele achizitionate si/sau serviciile prestate, precum și asigurarea reparatiei/remedierii, înlocuirii, sau rambursarea contravalorii produselor pe durata termenului de garanție. Temeiul juridic pentru această categorie de activități de prelucrare este furnizat de art. 6 alin. (1) lit. b) și f) din GDPR, respectiv executarea unui contract sau efectuarea demersurilor necesare la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului si interesul legitim al SOCIETĂȚII, după caz.

Pentru scopurile menționate mai sus, întemeiate pe consimțământul Clientului, refuzul sau retragerea consimțământului de către Client poate echivala cu imposibilitatea SOCIETĂȚII de a efectua activități de prelucrare specifice, astfel cum au fost acestea menționate anterior, în cazul în care acestea se întemeiază pe consimțământul Clientului.

2.3 – Transferul Datelor Personale ale Clientului
SOCIETATEA nu va transfera date cu caracter personal către nicio țară din afara Spațiului Economic European, cu excepția cazului în care transferul este efectuat (i) către orice țară considerată de către Comisia UE drept un loc care oferă un nivel de protecție adecvat; (ii) în conformitate cu principiile Privacy Shield (sau o schemă care îl poate înlocui din când în când) sau (iii) supuse unui alt mecanism de transfer de date sau a unor protecții care sunt aprobate și acceptate din când în când de Legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor.

2.4 – Categorii de destinatari:
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SOCIETATEA poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari în cadrul operațiunilor de prelucrare efectuate în scopurile menționate mai sus, respectiv:

2.4.1 – Către furnizorii de servicii și/sau colaboratorii SOCIETĂȚII, astfel:
(a) agențiilor de publicitate cu care colaborează SOCIETATEA, pentru operațiunile de prelucrare în scopul menționat la punctul 3 din cadrul Secțiunii 2.2. de mai sus;
(b) furnizorii de servicii;
(c) consultanții externi cu care colaborează SOCIETATEA pe aspecte consultanta juridica si/sau consultanta financiar – fiscala;
(d) furnizorii de servicii de arhivare cu care colaborează SOCIETATEA;
(e) furnizorii de servicii de telefonie, internet si cloud;
(f) dezvoltatorii de aplicații IT/software, utilizate în vederea administrării/suportului furnizat infrastructurii IT;

2.4.2 – Către alte societăți din grupul SOCIETĂȚII, astfel:
(a) către alte societăți din grupul SOCIETĂȚII în cadrul activităților de raportare/administrative ale SOCIETĂȚII.

2.4.3 – Totodată, SOCIETATEA ar putea fie nevoită să transfere date cu caracter personal către terțe părți
(i) atunci când primim solicitarea din partea unei autorități judiciare sau a unei autorități publice, unor auditori sau unor instituții competente să desfășoare verificări asupra activității sau activelor societății, conform normelor legale aplicabile; aceste autorități sau instituții publice pot fi autoritatile statului cu rol de supraveghere si control: ANSPDCP, ANAF, ANPC, organe de cercetare penala precum Poliția Română, instanțele de judecată, notarii publici, executori judecătorești etc.,
(ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor SOCIETĂȚII sau ale altei entități sau persoane, putem divulga Datele către avocați sau mediatori,
(iii) cumpărători terți, în măsura în care activitatea SOCIETĂȚII ar putea fi (total sau parțial) transferată, iar datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate ar face parte din activele reprezentând obiectul tranzacției;
(iv) societățile care administrează canalele sociale și care acționează în calitate de operatori, cum sunt Facebook, Instagram, YouTube, Twitter.

Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea de către SOCIETATE a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale – SOCIETATEA transmite către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate. SOCIETATEA asigură confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal în timpul transferului acestora către destinatarii anterior menționați. Cu privire la prelucrarea si transferul oricăror date cu caracter personal transferate către state din afara UE/SEE, respectiv in Statele Unite ale Americii, SOCIETATEA se angajează să se asigure că destinatarii sunt societăți certificate conform sistemului “Privacy Shield” din Statele Unite ale Americii și sunt considerate de către Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție și că vor fi impuse obligații specifice prin clauze contractuale standard (astfel cum acestea sunt emise de Comisia Europeană) sau orice alte garanții adecvate, în situația în care un destinatar din afara UE/SEE, într-o țară care nu este considerată că asigura un nivel adecvat de protecție potrivit Comisiei Europene. Lista societăților care adera la “Privacy Shield” este disponibilă pe acest site web: https://www.privacyshield.gov/welcome.

2.4.4. – Către persoana vizată și/sau reprezentanții săi;

2.4.5. – Către alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ori reprezentanti ai SOCIETĂȚII.

2.5 – Durata de stocare a Datelor Personale

Datele Personale vor fi stocate și păstrate de către SOCIETATE după cum urmează:

a) Datele Personale necesare pentru realizarea scopurilor întemeiate pe prevederile art. 6 alin. 1 lit. a) respectiv pe consimțământul Clientului, urmează a se prelucra până la data retragerii efective a consimțământului pentru prelucrarea datelor, de către Client;
b) Datele Personale necesare pentru realizarea scopurilor întemeiate pe prevederile art. 6 alin. 1 lit. f), respectiv pentru realizarea unui interes legitim al SOCIETĂȚII, urmează a se prelucra până la încetarea interesului legitim al SOCIETĂȚII sau până la exercitarea de către Client a dreptului de obiecție, conform punctului 2.5.7 de mai jos; In cazul datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video (punctul 4, din cadrul Secțiunii 2.2) se păstrează pentru o perioadă de doar 30 de zile de la data înregistrării, daca nu exista un interes legitim al SOCIETĂȚII pentru o păstrare mai îndelungata sau daca Clientul nu și-a exercitat dreptul la obiecție in acest termen.
c) Datele Personale necesare pentru realizarea scopurilor întemeiate pe prevederile art. 6 alin. 1 lit. b) respectiv pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, astfel cum se menționează în cadrul Secțiunii 2.2. de mai sus, până la încetarea efectelor contractului de furnizare de produse/prestare de servicii cu Clientul;
d) Datele Personale necesare pentru realizarea scopurilor întemeiate pe prevederile art. 6 alin. 1 lit. c) respectiv în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine SOCIETĂȚII, până la încetarea efectelor obligațiilor legale ce au impus obligația de prelucrare/stocare a datelor cu caracter personal;
e) Datele Personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitatea financiara a SOCIETĂȚII, se păstrează conform prevederilor Legii Contabilității; După expirarea termenelor de mai sus, datele personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale SOCIETĂȚII.

2.6 – Drepturile Clientului privind protecția Datelor Personale
Clientul are următoarele drepturi în legătură cu protecția Datelor Personale prelucrate de către SOCIETATE:

2.6.1 Dreptul la informare:
dreptul Clientului de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către SOCIETATE. Respectarea acestui drept de către SOCIETATE se realizează prin prezenta informare;

2.6.2 Dreptul de acces:
dreptul Clientului de a obține din partea SOCIETĂȚII o confirmare că acesta prelucrează sau nu date cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;

2.6.3 Dreptul la rectificare:
dreptul Clientului de a obține de la SOCIETATE, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care o privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

2.6.4 Dreptul la ștergerea datelor:
dreptul Clientului de a obține de la SOCIETATE, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, însă nu oricând si oricum, ci doar în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel:

- datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către SOCIETATE;
- Clientul își retrage consimțământul acordat pentru prelucrările de date în scopurile menționate din cadrul Secțiunii 2.2 de mai sus;
- Clientul se opune prelucrărilor de date personale efectuate de SOCIETATE.
- datele cu caracter personal ale Clientului au fost prelucrate ilegal de către SOCIETATE;
- datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine SOCIETĂȚII;

2.6.5 Dreptul la restricționarea prelucrărilor:
dreptul Clientului de a obține de la SOCIETATE restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel:

- Clientul contestă exactitatea datelor pe care le prelucrează SOCIETATEA. Prelucrarea va fi restricționată pentru o perioadă care îi permite SOCIETĂȚII să verifice exactitatea datelor;
- Prelucrarea Datelor Personale de către SOCIETATE este ilegală, iar Clientul nu vrea ștergerea Datelor Personale, ci solicită restricționarea utilizării lor de către SOCIETATE;
- SOCIETATEA nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Clientul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
- Clientul se opune prelucrării conform punctului 2.5.7 de mai jos. În această situație, prelucrarea va fi restricționată pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SOCIETĂȚII prevalează asupra celor ale Clientului; În cazul în care Clientul a obținut restricționarea prelucrării, Clientul va fi informat ulterior de către SOCIETATE înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

2.6.6 Dreptul la portabilitatea datelor:
dreptul Clientului de a primi de la SOCIETATE datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat SOCIETĂȚII, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Clientul are acest drept, doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul Clientului sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacitaților tehnice folosite de Operator.

2.6.7 Dreptul la opoziție:
dreptul Clientului de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării efectuate de SOCIETATE având ca temei juridic interesul legitim al acestuia.

Presupune dreptul Clientului de a va opune, din motive legate de situația sa particulara prelucrării datelor cu caracter personal in anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interes legitim sau
(ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

Când Clientul se va opune unor astfel de prelucrări, SOCIETATEA nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care SOCIETATEA demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Clientului sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al SOCIETĂȚII în instanță.

2.6.8 Dreptul Clientului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Clientului, care privesc Clientul sau care îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

2.6.9 Dreptul Clientului de a depune o plângere:
Clientul are dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în cazul în care dorește să îți apere drepturile sale și să solicite remedierea situației sale, în cazul unei încălcări a protecției prelucrării Datelor Personale de către SOCIETATE.

2.6.10 Dreptul de retragere a consimțământului
– în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Clientul poate trimite o cerere scrisă
(i) prin e-mail la adresa: office@maergroup.com,
(ii) prin poștă/curier la următoarea adresă: Societatea MAER IMPORT EXPORT SRL, Pantelimon, B-dul Biruintei nr.85, Ilfov sau
(iii) direct prin depunere la sediul SOCIETĂȚII. După primirea cererii, SOCIETATEA va reveni către Client cu un răspuns în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii Clientului.

2.7 – Alte informații

SOCIETATEA va pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate și rezonabile pentru a proteja Datele Personale ale Clientului împotriva pierderii, utilizării improprii sau accesului neautorizat, transferului, alterării sau distrugerii datelor personale și de asemenea, va menține confidențialitatea tuturor Datelor Personale primite de la Client în condițiile menționate în această informare. Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor cu caracter personal, în acest sens va rugam să consultați periodic pagina web a SOCIETĂȚII. Pentru orice întrebări, solicitări de clarificare, nelămuriri cu privire la informațiile incluse în această informare, Clientul se poate adresa oricând SOCIETĂȚII, la următoarea adresa de e-mail: office@maergroup.com.
 

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal in cadrul site-ului „www.maercharme.com”

Introducere

 

MAER IMPORT EXPORT SRL  este o societate care gestionează si informații despre persoane fizice; MAER IMPORT EXPORT, inclusiv toate companiile din grup și filialele sale, trebuie să respecte legile relevante privind protecția datelor din Romania. Așa-numitele legi privind „protecția datelor”, sau „confidențialitatea datelor” (așa cum este uneori menționată), guvernează modul în care se colectează, utilizează și împărtășesc date cu caracter personal, precum și felul în care se acordă persoanelor fizice anumite drepturi privind datele lor personale.

Această politică stabilește principiile cheie în ceea ce privește protecția datelor și modul în care MAER IMPORT EXPORT SRL se străduiește să se conformeze acestor principii. Există politici/indicații/prevederi suplimentare care acoperă informații mai detaliate cu privire la anumite subiecte importante și, acestea trebuie interpretate împreună cu această politică..

Cunoaștem importanța datelor tale personale și ne angajăm să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să te informăm despre prelucrarea datelor tale personale în calitate de utilizator al Site-ului nostru prin această politică de protecție a datelor cu caracter personal.

Modalitatea de prelucrare a datelor tale cu caracter personal:

- procesul de achiziționare a produselor și serviciilor, atât din cadrul magazinelor MAER IMPORT EXPORT SRL cât și prin intermediul platformei online;
- când te abonezi la newsletter-ul MAER IMPORT EXPORT; si/sau
- când iti creezi cont pentru a utiliza programul - când completezi formularul de contact al Site-ului; si/sau
- când completezi formularul din secţiunea „Cariere” (din momentul cand aceasta se va configura pe site si va fi activa).
- Cand accesezi paginile de socializare ale MAER IMPORT EXPORT

Procesul de achizitie on-line

- Prin inițierea procesului de achiziție într-unul din magazinele fizice MAER IMPORT EXPORT conform prevederilor legale se impune furnizarea anumitor date cu caracter personal, constând în:
- nume și prenume;
- adresa;
- număr de telefon.
- În cazul achiziționării de produse prin intermediul platformei online :www.maercharme.com

 fi solicitate date precum:
- nume și prenume;
- adresa;
- număr de telefon;
- adresa de email;
- identificator online.
Menționăm că în situația trasmiterii comenzii prin platforma www.maercharme.com în funcție de opțiunea clientului, plata se poate realiza online cu card (card personal sau al societății cumpărătoare), în condiții de deplină securitate prin intermediul E-COMMERCE este un serviciu oferit de către BRD GSG SA , companie specializata în furnizarea de servicii de integrator de soluţii de e-commerce şi procesator de tranzacţii online cu carduri bancare.
În acest sens, vor fi prelucrate de cărte parteneriul nostru noștrii informații privind: numărul cardului, data expirării cardului, codul CVV, precum și informații privind facturarea (adresa).
Pentru mai multe informații privind modalitatea de achizitionare a produselor prin intermediul platformei online vă rugăm să parcurgeți secțiunea de Termeni și Condiții.


 

Abonarea la Newsletter

Prin abonarea la Newsletter ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal in scopul transmiterii de informații personalizate privind produsele și serviciile noastre, ofertele si evenimentele .
În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție/ restrângere a prelucrării prin dezabonarea de la Newsletter.
Date personale prelucrate în cazul transmiterii de Newsletter sunt:
- adresa de email;
- nume și prenume.

Formularul de contact

În situația în care doriți să intrați în contact cu noi sunt prelucrate date cu caracter personal precum:
- nume
- adresa de email;
- orice alte informații /detalii pe care le firnizați prin utilizarea canalului de comunicare /contact.

Cariere

În cadrul site-ului www.maercharme.com este disponibilă o secțiune specială dedicată aplicării la unul din locurile de muncă disponibile în cadrul companiei. În situația în care esti interesat de unul dintre locurile de muncă și înțelegi să completezi formularul disponibil, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:
- nume
- număr de telefon;
- adresa de email;
- orice alte date /informații /detalii cuprinse in documentul atasat – CV-ul.

Formularul de contact privind procesul de recrutare și selecție permite transmiterea de documente (CV), prelucrarea datelor furnizate de tine.

Prin completarea și transmiterea formularului de contact privind procesul de recrutare acceptați contactarea și/sau solicitarea de informații/date suplimentare din partea noastră.
După finalizarea procesului de recrutare datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de 2(doi) ani.


Toate materiale, precum și toate acțiunile de publicitate, marketing și altele asemenea au la bază interesul legitim al MAER IMPORT EXPORT  de a înțelege nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Datele prelucrate constau în principal în următoarele: adresa de email, nume și prenume, număr telefon.

În cazul participării la concursuri/campanii/programe de loialitate organizate de MAER IMPORT EXPORT  vor fi prelucrate datele cu caracter personal colectate prin completarea documentelor (formularelor) de participare în conformitate cu modalitatea de desfășurare stabilită. Colectarea altor date cu caracter personal decât cele indicate vor avea la bază obligativitatea de conformare cu prevederi legale aplicabile.

Accesarea paginilor de socializare

In situația interacțiunii tale cu noi prin intermediul platformelor sociale datele colectate si procesare sunt generate în principal de către dumneavoastră.
Utilizarea platformelor sociale (Facebook, Google, Youtube, Instagram, Pinterest, LinkedIn) . se realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind produsele și serviciile puse la dispoziție de catre MAER IMPORT EXPORT.
Prin utilizarea paginilor noastre de socializare vom acces la urmatoarele categorii de date:
- nume și prenume;
- pseudonimul;
- adresa de email;
- fotografie publicată ca imagine de profil;
- identificator online;
- descrierea sau preferințele personale;
- datele cu care vă logați pe site-urile de socializare;
- alte informații pe care le-ați împărtășit cu noi despre dumneavoastră , contactându-ne sau furnizând conținut propriu, cum ar fi fotografii sau recenzii, sau in legătura directă cu noi prin accesarea funcției de chat (messenger) disponibilă.

Trebuie sa aveti in vedere faptul ca operatorul platformei colecteaza si el datele dumneavoastra cu caracter personal, in mod independent , motiv pentru care trebuie sa consultati si politicile aplicabile în domeniul confidențialități și protecției datelor ce apartin respectivelor platform.

De asemenea, Site-ul poate colecta şi anumite informaţii privind navigarea şi interacţiunile tale cu diversele secţiuni ale acestuia. Vom stoca sau accesa informaţii şi fişiere cookie în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă, etc.) doar în condiţiile descrise în secţiunea de Politica Cookies pecare o regasesti intr-o sectiune speciala.

CONSECINȚELE ÎNCĂLCĂRII LEGILOR PRIVIND PROTECȚIA DATELOR ȘI A ACESTEI POLITICI

Încălcarea legislației privind protecția datelor poate duce la măsuri sancționatorii împotriva MAER IMPORT EXPORT de către autoritatea de reglementare în materie de protecție a datelor

DEFINIȚII

Următoarele definiții ale termenilor utilizați aici sunt extrase din articolul 4 al GDPR (Regulamentul General European privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2015):

Date cu caracter personal: Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoană Vizată”) care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

Prelucrarea: Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

PRINCIPIILE DE BAZĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Există opt principii de bază privind protecția datelor pe care MAER IMPORT EXPORT le respecta atunci când gestionează date personale despre alții:
- Este deschisa si transparenta cu privire la ceea ce face cu datele și motivul pentru care le folosește;
- Păstrează datele în siguranță;
- Se asigură că are întotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
- Colecteaza si utilizeaza minimul necesar de date, respectând astfel principiul minimizării;
- Pastreaza datele actualizate, corecte și complete;
- Nu pastreaza datele mai mult decât este necesar, asigurând implementarea unor perioade de retenție a datelor, acolo unde nu exista o perioada obligatorie prevăzută de lege;
- Respecta drepturile legale ale persoanelor vizate, cu privire la datele lor cu caracter personal;
- Nu transfera în străinătate datele fără a lua măsurile prevăzute pentru transferul de date, si nu înainte de a informa persoanele vizate in acest sens.

ECHITATE ȘI TRANSPARENȚĂ

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizată. Acesta este principiul de bază și înseamnă că utilizăm datele personale numai în măsura în care persoanele care le încredințează catre MAER IMPORT EXPORT au fost informate in prealabil despre modul utilizării.
Pentru a se conforma acestui principiu de echitate și transparență, MAER IMPORT EXPORT furnizează informări privind procesările datelor, către orice persoane fizice ale căror date personale sunt prelucrate sau urmeaza a fi prelucrate de MAER IMPORT EXPORT.
Aceste notificări sunt furnizate în momentul colectării datelor personale și ar trebui să explice următoarele aspecte principale:
- Ce fel de date vor fi colectate;
- În ce scop vor fi folosite;
- Cu cine vor fi împărtășite (dacă este cazul);
- Dacă vor fi transferate în alte țări (daca este cazul);
- Cât timp vor fi păstrate;
- Ce drepturi au persoanele fizice cu privire la datele lor personale, si
- Indicarea canalelor de contact prin care persoanele vizate își pot exercita aceste drepturi.

Dacă in timpul derulării activității se va identifica de către MAER IMPORT EXPORT un nou scop pentru utilizarea datelor personale pentru motive diferite, decât cele conținute în notificările anterioare, persoanele vizate vor fi notificate anterior oricărei utilizări intr-un scop nou, despre schimbare.

LEGALITATE

MAER IMPORT EXPORT înțelege sa realizeze toate activitățile de procesare, atât intr-un scop bine determinat si raportat la activitatea sa, dar si circumscris unei justificări legale corespunzătoare, după cum urmează:
- abonarea la newsletter-ul MAER IMPORT EXPORT, prin intermediul caruia vom trimite lansari de noi produse sau servicii comunicari comerciale privind promotiile și campaniile desfasurate de MAER IMPORT EXPORT, independent sau în colaboare cu unul sau mai multi parteneri, informații utile despre produsele comercializate si intretinerea lor, sugestii privind amanjarea interioara si/sau dotarea spatiilor de locuit, etc.;
- gestionarea relaţiilor cu clienţii și utilizatorii produselor si serviciilor, prin intermediul contului my account (cand aceasta facilitate va fi disponibila pe site)
- oferirea de răspunsuri în cazul completării formularului de contact;
- participarea la concursurile si campaniile organizate online de catre MAER IMPORT EXPORT
- gestionarea candidaturilor primite prin formularul din secţiunea „Cariere” (cand aceasta sectiune va fi configurata pe site si va deveni activa);
- realizarea de analize privind navigarea pe Site şi interacţiunile utilizatorilor cu Site-ul.

CONSIMȚĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE

Obținerea consimțământului persoanei ale cărei date urmează sa le colectam si procesam, reprezintă un alt temei juridic prevăzut de GDPR, iar MAER IMPORT EXPORT acorda acestuia o deosebita importanta respectării acestui principiu.

MINIMIZAREA DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi utilizate numai atunci când este absolut necesar și relevant pentru o anumită sarcină de proces sau proiect. Această cerință se aplică tuturor membrilor personalului MAER IMPORT EXPORT, care au acces si/sau prelucreaza date cu caracter personal.
În cazul în care utilizarea datelor cu caracter personal nu poate fi evitată, MAER IMPORT EXPORT va folosi numai datele minim necesare îndeplinirii acelui scop.

EXACTITATEA DATELOR

Legislația privind protecția datelor solicită ca datele personale să fie păstrate exacte, complete și actualizate.
Cu toate acestea, cerința de a menține calitatea și integritatea datelor nu este doar o cerință privind protecția datelor, ci și o cerință comercială.

PERIOADA DE PĂSTRARE SI STOCAREA DATELOR

Vom păstra datele tale personale pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel.
Astfel:
- cu privire la newsletter-ul MAER IMPORT EXPORT, vom păstra adresa ta de e-mail în baza de date a newsletter-ului, atâta timp cât abonarea ta este activă; din momentul în care primim cererea ta de dezabonare, vom dezactiva trimiterea de newslettere către adresa ta de e-mail;
- cu privire la contul creat în secţiunea My Account (atunci cand aceasta facilitate va fi activa pe Site), vom păstra datele tale personale pe perioada existenţei contului şi ulterior pe perioada necesară dovedirii operaţiunilor efectuate prin intermediul contului;
- cu privire la contul creat în scopul utilizarii programul de configurare spatiu de locuit, Virtual Planner, pus la dispozitia vizitatorilor virtuali ai Site-ului de catre MAER IMPORT EXPORT, vom păstra datele tale personale pe perioada de până la 3(trei) ani.
- participarea la concursurile si campaniile organizate online de către MAER IMPORT EXPORT, vom păstra datele tale personale pe perioada necesară derulării acestor programe şi dovedirii participării tale la aceste programe, conform Regulantelor comunicate pentru fiecare eveniment in parte;
- cu privire la candidaturile primite prin formularul din secţiunea „Cariere” (cand aceasta sectiune va fi configurata pe site si va deveni activa), în cazul în care nu vom da curs acestor candidaturi, datele tale vor rămâne în baza de date MAER IMPORT EXPORT pentru a participa în programe de recrutare ce vor fi desfășurate în viitor, dar nu mai mult de 1(un) an de la data colectării lor;
- cu privire la realizarea de analize privind navigarea pe Site şi interacţiunile utilizatorilor cu Site-ul, vom păstra datele privind interacţiunile tale cu Site-ul pe o perioadă de până la 3(trei) ani.

MAER IMPORT EXPORT poate şterge datele tale personale oricand inainte de termenele indicate mai sus, atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.

Nu stocăm informaţii şi nu accesăm informaţia (cookie) stocată în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) decât cu acordul tău prealabil sau atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmiterii unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice ori sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu pus la dispozitie de MAER IMPORT EXPORT, solicitat în mod expres de către tine (de exemplu, pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de tine pe Site, astfel încât să utilizezi cu ușurință Site-ul la o accesare ulterioară).

Pentru utilizarea fişierelor cookie, în privinţa cărora este necesar acordul tău prealabil, MAER IMPORT EXPORT, prin intermediul Site-ului, îţi va cere acordul printr-un banner afişat pe Site la momentul accesării Site-ului. Acest banner conţine un link către prezenta Politică de protectie a datelor cu caracter personal şi îţi oferă opţiunea de a accepta fişierele cookie, precum şi opţiunea de a le refuza. Dacă ţi-ai dat acordul, dar te răzgândeşti ulterior, poţi folosi setările aplicaţiei tale de navigare pe internet (browser-ul) pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza fişierele cookie.
Dacă vrei să știi ce sunt cookie-urile accesează Politica de cookie-uri de pe Site-ul nostru.

SECURITATEA DATELOR
Un alt principiu foarte important privind protecției datelor este securitatea informațiilor și, prin urmare, este o cerință aplicabilă tuturor membrilor personalului MAER IMPORT EXPORT, care prelucreaza sau au acces la date cu caracter personal.
MAER IMPORT EXPORT se supune măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate impuse de lege şi de standardele industriei, pentru a-ţi proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. De asemenea, luăm măsuri pentru a ne asigura că folosim datele tale personale exact aşa cum este descris în prezenta Politică şi pentru a respecta alegerile pe care le faci în privinţa prelucrării datelor tale personale.

DIVULGAREA CĂTRE TERȚI

Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la datele tale. Pe baza consimțământului tău, expres și neechivoc, oferit astfel și numai în limitele legislației în vigoare sau în scopul îndeplinirii unei obligații legale și/sau protejării unui interes legitim, este posibil să transmitem datele tale personale către:
- Furnizori de servicii din următoarele domenii: transport, curierat, marketing, servicii administrative și de procesare a tranzacțiilor (ex. cele de natura financiara, juridica…etc );
- alți furnizori de servicii, toți avand semnate acorduri de păstrarea confidențialității informațiilor;
- Organizații sau companii care coordonează studii specifice și care sunt de acord să păstreze confidențialitatea informațiilor primite;
- Agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;
- Alte autorități și organisme, în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legislative și/sau protejării intereselor noastre legitime;
- Alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre;
- Companiile din cadrul Grupului din care face parte MAER IMPORT EXPORT.

Transmiterea datelor tale personale către destinatarii susmenționați se va face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate şi de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță .

DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE

Persoanelor fizice li se acordă diverse drepturi prin legile privind protecția datelor. Aceste drepturi și acțiunile cheie pe care trebuie să le luăm atunci când acestea sunt exercitate sunt prezentate în continuare:
- Dreptul de a fi informat cu privire la modul și motivul utilizării datelor cu caracter personal;
- Dreptul de a solicita copii ale datelor personale pe care le deține o entitate (inclusiv informațiile conținute în e-mailuri, mesaje instantanee, note etc.);
- Dreptul de a solicita corectarea oricăror inexactități în datele lor personale;
- Dreptul de a ordona ștergerea datele personale (inclusiv ștergerea definitivă din sistemele Societății și din orice sisteme ale unui furnizor de outsourcing la care Societatea a permis accesul);
- Dreptul de a solicita MAER IMPORT EXPORT încetarea prelucrării datelor personale;
- Dreptul de a se opune utilizării datelor lor personale în scopuri de comercializare directă;
- Dreptul de a avea orice date personale care au fost furnizate MAER IMPORT EXPORT transferate către o altă parte „într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automat”; și
- Dreptul de a nu fi supus unui proces de luare a deciziilor complet automatizat (adică o decizie generată de sistem fără o contribuție umană), în cazul în care rezultatul are un efect juridic sau un efect similar semnificativ asupra persoanei în cauză.

În cazul în care MAER IMPORT EXPORT primește o cerere de la o dumneavoastră in exercitarea oricăror dintre drepturile menționate mai sus, vom răspunde cererii in termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai după informarea persoanei vizate si cu condiția existentei unui motiv întemeiat care sa justifice imposibilitatea formulării unui răspuns in termenul de 30 de zile.

ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR

În cazul în care datele personale se pierd, sunt deteriorate, furate sau altfel compromise sau dacă cineva face o plângere cu privire la modul în care MAER IMPORT EXPORT a gestionat datele personale, va raporta încălcarea catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal în termen de 72 de ore de la constatarea încălcării și să notifice fără întârziere persoanele relevante în cazul în care sunt susceptibile de a fi afectate de incident. În plus, Societatea va face totul pentru a limita daunele cauzate de încălcarea securității datelor.

ORGANIZARE ȘI RESPONSABILITĂȚI

Responsabilitatea pentru asigurarea unei prelucrări adecvate a datelor personale revine oricărei persoane care lucrează pentru sau cu MAER IMPORT EXPORT și care are acces la datele personale prelucrate.


 

Facebook Instagram Twitter Instagram Youtube
© 2024 Toate drepturile rezervate. - Maer Charme - Design de lux din piatră semiprețioasă, casa ta de vis. Reimaginat.